Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 595 104 778 147 266 191 355 173 553 121 887 129 437
Amortyzacja 70 923 72 506 76 320 73 991 76 650 83 003 71 564
Zmiana stanu należności 25 519 -35 238 -22 071 12 992 -2 904 20 086 1 997
Zmiana stanu zapasów -66 205 -453 679 85 565 38 475 -19 930 42 367 3 518
Zmiana stanu gotówki -10 693 -431 119 -69 085 79 856 -54 214 -39 989 70 120
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 118 639 108 062 141 582 379 141 177 931 202 738 302 555
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -58 490 -59 056 -68 615 -63 823 -66 067 -70 371 -60 156
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -134 501 -67 079 -88 726 -79 428 -71 412 -108 761 -91 964
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 730 -99 504 -104 702 -245 166 -154 794 -116 714 -159 572