Ingevity Corp (NGVT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 211 600 118 100 181 400 183 700 169 100 126 500
Amortyzacja 108 800 109 900 100 200 85 000 57 000 40 400
Zmiana stanu należności 63 100 13 700 -2 000 31 100 18 900 10 200
Zmiana stanu zapasów 93 800 52 200 -23 500 21 100 31 400 8 800
Zmiana stanu gotówki -198 700 17 700 200 800 -21 000 -11 800 59 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 313 100 293 000 352 400 275 700 252 000 174 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -142 500 -103 800 -82 100 -114 800 -93 900 -52 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -553 900 -140 600 -110 600 -658 300 -414 400 -58 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 48 100 -133 100 -50 200 369 200 153 700 -57 800