Ingevity Corp (NGVT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 668 300 1 391 500 1 216 100 1 292 900 1 133 600 972 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 098 200 878 700 750 600 810 900 716 800 643 400
Zysk ze sprzedaży brutto 570 100 512 800 465 500 482 000 416 800 329 000
Koszty badań i rozwoju 30 300 26 300 22 600 19 700 21 500 19 800
Koszty ogólnego zarządu 198 800 179 300 149 400 163 100 132 400 106 400
Zysk operacyjny 341 000 307 200 293 500 299 200 262 900 202 800
Koszty odsetek netto 54 300 47 700 42 200 46 900 29 800 15 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 1 900 800 700
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 269 600 162 800 235 100 227 900 221 800 174 800
Podatek dochodowy 58 000 44 700 53 700 44 200 40 000 29 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 12 700 18 700
Zysk (strata) netto 211 600 118 100 181 400 183 700 169 100 126 500