Merck & Co Inc (MRK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 13 049 000 7 067 000 9 843 000 6 220 000 2 394 000
Amortyzacja 3 214 000 3 625 000 3 652 000 4 519 000 4 637 000
Zmiana stanu należności 1 379 000 1 073 000 -293 000 198 000 -145 000
Zmiana stanu zapasów -357 000 332 000 538 000 344 000 230 000
Zmiana stanu gotówki 34 000 -2 388 000 1 586 000 366 000 -5 843 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 122 000 10 253 000 13 440 000 10 922 000 6 447 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 448 000 -4 684 000 -3 473 000 -2 615 000 -1 888 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 421 000 -9 443 000 -2 629 000 4 314 000 2 679 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 097 000 -2 832 000 -8 861 000 -13 160 000 -10 006 000