Merck & Co Inc (MRK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 192 000 8 096 000 8 062 000 10 450 000 8 864 000 8 498 000
Inwestycje krótkoterminowe 7 169 000 6 987 000 5 541 000 4 277 000 4 500 000 4 299 000
Należności 9 450 000 9 230 000 7 851 000 6 778 000 7 071 000 6 873 000
Zapasy 5 911 000 5 953 000 6 310 000 5 978 000 5 440 000 5 096 000
Pozostałe aktywa obrotowe 7 169 000 6 987 000 5 541 000 4 277 000 4 500 000 4 299 000
Aktywa obrotowe razem 35 722 000 30 266 000 27 764 000 27 483 000 25 875 000 24 766 000
Inwestycje długotrminowe 73 438 000 75 428 000 63 824 000 56 914 000 56 762 000 63 106 000
Rzeczowe aktywa trwałe 21 422 000 19 279 000 17 986 000 15 053 000 13 291 000 12 439 000
Wartość firmy 21 204 000 21 264 000 20 238 000 19 425 000 18 253 000 18 284 000
Wartości niematerialne 20 269 000 22 933 000 14 604 000 14 196 000 11 431 000 14 183 000
Pozostałe aktywa trwałe 9 528 000 11 582 000 10 211 000 6 771 000 7 554 000 6 075 000
Aktywa razem 109 160 000 105 694 000 91 588 000 84 397 000 82 637 000 87 872 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 264 000 4 609 000 4 594 000 3 738 000 3 318 000 3 102 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 946 000 2 412 000 6 431 000 3 610 000 5 308 000 3 057 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 029 000 16 851 000 16 302 000 14 872 000 13 580 000 12 455 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 24 239 000 23 872 000 27 327 000 22 220 000 22 206 000 18 614 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 28 745 000 30 690 000 25 360 000 22 736 000 19 806 000 21 353 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 323 000 9 434 000 12 482 000 11 970 000 12 041 000 11 117 000
Udziały niekontrolujące 67 000 73 000 87 000 94 000 181 000 233 000
Zobowiązania razem 63 169 000 67 510 000 66 271 000 58 490 000 55 936 000 53 536 000
Akcje zwykłe 2 532 000 2 530 000 2 530 000 2 565 000 2 664 000 2 730 000
Zyski (straty) zatrzymane 61 081 000 53 696 000 47 362 000 46 602 000 42 579 000 41 350 000
Akcje własne -56 489 000 -57 109 000 -56 787 000 -55 950 000 -50 929 000 -43 794 000
Kapitał własny 45 991 000 38 184 000 25 317 000 25 907 000 26 701 000 34 336 000
Pasywa razem 109 160 000 105 694 000 91 588 000 84 397 000 82 637 000 87 872 000