Hub Group, Inc. (HUBG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 202 580 5 340 490 4 232 380 3 495 640 3 668 120 3 683 590 4 034 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 145 600 4 450 980 3 632 740 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 056 990 889 505 599 640 3 495 640 3 668 120 3 683 590 4 034 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 105 705 103 933 76 476 99 597 104 206 81 272 85 182
Zysk operacyjny 205 396 474 721 238 457 105 826 152 420 124 919 96 551
Koszty odsetek netto 3 424 6 632 7 302 9 343 8 891 8 252 6 754
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 209 204 467 958 230 910 96 100 143 870 116 725 90 937
Podatek dochodowy 41 676 111 010 59 436 22 541 36 699 29 064 -44 216
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 167 528 356 948 171 474 73 559 107 171 201 740 135 153