Hub Group, Inc. (HUBG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 187 270 286 642 159 784 124 506 168 729 61 435 28 557
Inwestycje krótkoterminowe 58 420 49 901 29 970 28 089 24 716 28 149 37 785
Należności 603 555 720 157 704 534 520 240 446 776 499 109 589 716
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 58 420 49 901 29 970 28 089 24 716 28 149 37 785
Aktywa obrotowe razem 849 245 1 056 700 894 288 672 835 640 221 588 693 656 058
Inwestycje długotrminowe 2 086 800 1 753 380 1 543 010 1 432 560 1 351 350 1 336 200 1 014 880
Rzeczowe aktywa trwałe 791 692 783 683 681 451 671 101 663 165 681 859 562 150
Wartość firmy 733 695 629 402 576 913 508 555 484 459 483 584 348 661
Wartości niematerialne 304 607 197 386 196 672 163 953 120 967 134 788 74 348
Pozostałe aktywa trwałe 25 303 22 731 19 678 22 026 24 613 16 738 5 543
Aktywa razem 2 936 050 2 810 080 2 437 290 2 105 400 1 991 570 1 924 900 1 670 940

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 363 849 360 314 437 416 298 000 268 832 283 765 351 201
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 106 687 102 916 98 524 95 355 97 739 104 558 80 043
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 187 674 228 540 151 129 135 750 140 793 138 435 88 299
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 658 210 691 770 687 069 529 105 507 364 526 758 519 543
Długoterminowe zobowiązania finansowe 246 439 240 724 177 479 176 805 188 754 233 810 222 504
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 55 287 43 505 41 572 42 910 36 355 29 619 37 927
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 301 400 1 210 480 1 096 980 947 473 916 295 944 064 901 069
Akcje zwykłe 63 324 33 209 33 434 33 180 33 284 33 393 33 220
Zyski (straty) zatrzymane 1 949 110 1 781 580 1 424 630 1 253 160 1 179 600 1 072 460 870 716
Akcje własne -524 927 -374 892 -258 330 -266 065 -268 734 -248 621 -258 622
Kapitał własny 1 634 640 1 599 600 1 340 310 1 157 920 1 075 280 980 834 769 872
Pasywa razem 2 936 050 2 810 080 2 437 290 2 105 400 1 991 570 1 924 900 1 670 940