Hub Group, Inc. (HUBG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 356 948 171 474 73 559 107 171 201 740 135 153
Amortyzacja 153 726 130 629 123 679 116 887 83 910 62 173
Zmiana stanu należności 15 623 184 294 73 464 -52 333 -90 607 111 777
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 126 858 35 278 -44 223 107 294 32 878 -98 847
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 458 163 252 835 174 954 254 509 210 839 125 220
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -219 140 -132 952 -115 306 -94 847 -199 791 -74 541
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -278 872 -210 135 -196 862 -66 117 -209 486 -235 147
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -52 459 -7 412 -22 295 -81 095 31 551 11 066