Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 5 445 -327 500 -497 144 -36 758
Amortyzacja 403 170 419 726 481 885 562 803
Zmiana stanu należności 229 819 36 271 -302 979 -69 600
Zmiana stanu zapasów 3 900 -20 123 -45 473 -8 481
Zmiana stanu gotówki -767 002 539 015 176 316 75 087
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 233 913 136 440 538 881 855 751
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -250 894 -82 148 -140 795 -458 402
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -167 315 -161 994 -87 885 -422 636
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -734 305 425 523 -297 220 -376 329