Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 349 232 1 116 230 577 219 400 903
Inwestycje krótkoterminowe 66 463 67 578 43 728 37 637
Należności 458 713 228 894 192 623 495 602
Zapasy 87 957 84 057 104 180 149 653
Pozostałe aktywa obrotowe 66 463 67 578 43 728 37 637
Aktywa obrotowe razem 1 002 940 1 586 570 963 327 1 115 090
Inwestycje długotrminowe 3 352 590 3 447 560 3 866 290 4 724 430
Rzeczowe aktywa trwałe 2 960 810 3 127 290 3 646 340 4 502 080
Wartość firmy 45 653 45 653 45 653 82 786
Wartości niematerialne 67 154 73 838 81 027 86 716
Pozostałe aktywa trwałe 20 926 16 153 17 105 20 852
Aktywa razem 4 355 530 5 034 130 4 829 620 5 839 520

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 126 966 71 996 36 468 123 146
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 483 486 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 267 844 310 824 182 668 287 092
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 394 810 866 306 219 136 410 238
Długoterminowe zobowiązania finansowe 542 610 541 997 480 727 479 356
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 86 037 109 893 113 294 115 746
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 590 060 2 121 510 1 511 110 1 827 290
Akcje zwykłe 105 891 107 818 108 009 109 216
Zyski (straty) zatrzymane 2 473 570 2 573 380 3 010 010 3 714 310
Akcje własne -235 528 -181 638 -198 153 -194 962
Kapitał własny 2 765 470 2 912 620 3 318 510 4 012 220
Pasywa razem 4 355 530 5 034 130 4 829 620 5 839 520