Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 2 058 940 1 218 570 1 773 930 2 798 490
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 058 940 1 218 570 1 773 930 2 798 490
Koszty badań i rozwoju 26 563 21 724 21 645 27 467
Koszty ogólnego zarządu 182 366 172 195 167 513 194 416
Zysk operacyjny 15 618 -352 815 -87 681 205 218
Koszty odsetek netto 19 203 23 955 24 474 25 188
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 918 -441 180 -636 498 -51 222
Podatek dochodowy 24 366 -103 721 -140 106 -18 712
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 445 -327 500 -497 144 -36 758