Helen of Troy Ltd (HELE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zysk (strata) netto 143 273 223 764 253 946 152 333 168 545 44 446 140 689
Amortyzacja 44 683 35 829 37 718 37 409 29 927 33 730 44 341
Zmiana stanu należności -80 291 73 884 41 146 67 743 6 763 41 347 14 271
Zmiana stanu zapasów -102 507 76 381 225 300 -46 028 50 828 -37 611 -12 487
Zmiana stanu gotówki -4 308 -11 739 20 653 12 596 -8 867 -2 349 -202 713
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 208 242 140 823 314 106 271 293 195 303 224 207 228 501
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -174 864 -78 039 -98 668 -17 759 -26 385 -13 605 -20 619
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -319 333 -438 914 -98 668 -273 617 -25 247 35 634 -229 854
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 106 783 286 352 -194 785 14 920 -178 923 -262 190 -201 360