Helen of Troy Ltd (HELE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 29 073 33 381 45 120 24 467 11 871 20 738 23 087
Inwestycje krótkoterminowe 24 721 25 712 16 170 9 229 10 369 9 545 11 699
Należności 382 762 463 053 389 169 348 023 280 280 273 517 232 170
Zapasy 455 485 557 992 481 611 256 311 302 339 251 511 289 122
Pozostałe aktywa obrotowe 24 721 25 712 16 170 9 229 10 369 9 545 11 699
Aktywa obrotowe razem 892 041 1 082 080 971 937 682 836 604 859 555 311 556 078
Inwestycje długotrminowe 2 021 670 1 741 370 1 291 550 1 221 050 1 044 680 1 066 010 1 257 020
Rzeczowe aktywa trwałe 351 793 205 378 136 535 132 107 130 338 123 503 134 935
Wartość firmy 1 066 480 948 873 739 901 739 901 602 320 602 320 698 929
Wartości niematerialne 553 883 537 846 357 264 300 952 291 526 302 915 419 489
Pozostałe aktywa trwałe 7 987 7 887 3 570 807 12 501 20 617 1 710
Aktywa razem 2 913 720 2 823 450 2 263 490 1 903 880 1 649 540 1 621 320 1 813 100

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 190 598 308 178 334 807 152 674 143 560 129 341 111 763
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 064 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 24 404
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 215 496 292 628 278 201 184 338 166 587 165 864 153 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 412 158 602 690 614 892 338 896 312 031 297 089 289 367
Długoterminowe zobowiązania finansowe 928 348 811 332 341 746 337 421 318 900 287 985 461 211
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 13 678 16 763 23 416 20 758 16 219 7 955 15 101
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 424 900 1 496 110 1 024 140 742 160 652 898 606 861 792 330
Akcje zwykłe 23 955 24 142 24 985 25 118 26 073 27 077 27 522
Zyski (straty) zatrzymane 1 164 190 1 021 020 965 166 898 166 746 366 780 494 798 130
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 488 810 1 327 340 1 239 350 1 161 720 996 637 1 014 460 1 020 770
Pasywa razem 2 913 720 2 823 450 2 263 490 1 903 880 1 649 540 1 621 320 1 813 100