Graham Holdings Co. (GHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 866 925 791 727 970 331 1 001 570 800 132 767 837 947 167
Inwestycje krótkoterminowe 121 231 98 997 82 982 76 465 105 595 82 723 126 865
Należności 531 935 570 092 640 215 566 469 634 951 601 446 644 220
Zapasy 297 211 226 811 141 471 120 622 108 928 69 477 0
Pozostałe aktywa obrotowe 121 231 98 997 82 982 76 465 105 595 82 723 126 865
Aktywa obrotowe razem 1 849 300 1 708 090 1 847 170 1 774 190 1 663 480 1 532 340 1 735 800
Inwestycje długotrminowe 5 338 430 4 874 120 5 578 350 4 669 930 4 267 750 3 231 700 3 202 020
Rzeczowe aktywa trwałe 560 314 503 000 468 126 378 286 384 670 293 085 259 358
Wartość firmy 1 525 190 1 560 950 1 649 580 1 484 750 1 388 280 1 297 710 1 299 710
Wartości niematerialne 300 056 340 356 389 300 325 083 373 678 362 313 340 171
Pozostałe aktywa trwałe 2 346 630 1 847 180 2 470 030 1 855 080 1 420 830 1 121 390 1 158 820
Aktywa razem 7 187 730 6 582 220 7 425 520 6 444 120 5 931 240 4 764 040 4 937 820

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 154 484 136 186 126 985 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 66 751 155 813 141 749 6 452 82 179 6 360 6 726
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 008 440 882 008 897 604 943 194 959 692 805 802 871 886
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 229 680 1 174 010 1 166 340 949 646 1 041 870 812 162 878 612
Długoterminowe zobowiązania finansowe 745 082 570 547 525 752 506 103 430 650 470 777 486 561
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 169 351 172 427 211 888 250 686 221 059 237 553 279 866
Udziały niekontrolujące 91 080 73 950 40 058 28 259 14 041 4 346 14 938
Zobowiązania razem 3 211 990 2 850 830 3 025 940 2 684 820 2 612 000 1 847 260 2 022 680
Akcje zwykłe 4 639 4 823 4 951 5 124 5 285 5 333 5 516
Zyski (straty) zatrzymane 7 337 460 7 163 130 7 126 760 6 804 820 6 534 430 6 236 120 5 791 720
Akcje własne -4 368 100 -4 178 330 -4 108 020 -4 056 990 -3 920 150 -3 922 010 -3 802 830
Kapitał własny 3 975 740 3 731 380 4 399 580 3 759 300 3 319 240 2 916 780 2 915 140
Pasywa razem 7 187 730 6 582 220 7 425 520 6 444 120 5 931 240 4 764 040 4 937 820