Graham Holdings Co. (GHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 970 331 1 001 570 800 132 767 837 947 167
Inwestycje krótkoterminowe 82 982 76 465 105 595 82 723 126 865
Należności 640 215 566 469 634 951 601 446 644 220
Zapasy 141 471 120 622 108 928 69 477 0
Pozostałe aktywa obrotowe 82 982 76 465 105 595 82 723 126 865
Aktywa obrotowe razem 1 847 170 1 774 190 1 663 480 1 532 340 1 735 800
Inwestycje długotrminowe 5 578 350 4 669 930 4 267 750 3 231 700 3 202 020
Rzeczowe aktywa trwałe 468 126 378 286 384 670 293 085 259 358
Wartość firmy 1 649 580 1 484 750 1 388 280 1 297 710 1 299 710
Wartości niematerialne 389 300 325 083 373 678 362 313 340 171
Pozostałe aktywa trwałe 2 470 030 1 855 080 1 420 830 1 121 390 1 158 820
Aktywa razem 7 425 520 6 444 120 5 931 240 4 764 040 4 937 820

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 126 985 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 141 749 6 452 82 179 6 360 6 726
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 897 604 943 194 959 692 805 802 871 886
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 166 340 949 646 1 041 870 812 162 878 612
Długoterminowe zobowiązania finansowe 525 752 506 103 430 650 470 777 486 561
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 211 888 250 686 221 059 237 553 279 866
Udziały niekontrolujące 40 058 28 259 14 041 4 346 14 938
Zobowiązania razem 3 025 940 2 684 820 2 612 000 1 847 260 2 022 680
Akcje zwykłe 4 951 5 124 5 285 5 333 5 516
Zyski (straty) zatrzymane 7 126 760 6 804 820 6 534 430 6 236 120 5 791 720
Akcje własne -4 108 020 -4 056 990 -3 920 150 -3 922 010 -3 802 830
Kapitał własny 4 399 580 3 759 300 3 319 240 2 916 780 2 915 140
Pasywa razem 7 425 520 6 444 120 5 931 240 4 764 040 4 937 820