Eversource Energy (ES)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 910 700 12 289 300 9 863 080 8 904 430 8 526 470 8 448 200 7 751 950
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 168 240 5 014 070 3 372 340 2 987 840 3 040 160 3 138 970 2 535 270
Zysk ze sprzedaży brutto 6 742 460 7 275 260 6 490 740 5 916 590 5 486 310 5 309 230 5 216 680
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 399 340 2 198 150 1 993 320 1 988 730 1 830 140 1 699 930 1 918 150
Koszty odsetek netto 855 441 678 274 582 334 533 652 533 197 498 805 421 755
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -275 037 1 865 970 1 572 270 1 558 870 1 190 070 1 329 490 1 574 410
Podatek dochodowy 159 684 453 574 344 223 346 186 273 499 288 972 578 892
Udziały niekontrolujące 7 519 7 519 7 519 7 519 7 519 7 519 7 519
Zysk (strata) netto -442 240 1 404 880 1 220 530 1 205 170 909 053 1 033 000 987 996