Eversource Energy (ES)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -442 240 1 404 880 1 220 530 1 205 170 909 053 1 033 000 987 996
Amortyzacja 815 723 1 643 140 1 334 970 1 159 060 885 278 1 071 960 863 788
Zmiana stanu należności -99 250 319 158 7 998 258 561 49 43 896 30 182
Zmiana stanu zapasów 132 912 106 848 1 948 30 128 -2 571 14 979 -105 658
Zmiana stanu gotówki -320 730 307 830 -39 826 91 167 -92 636 69 903 7 914
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 646 160 2 401 290 1 962 600 1 682 570 2 009 580 1 783 980 2 004 930
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 336 850 -3 441 850 -3 175 080 -2 943 000 -2 911 490 -2 523 370 -2 348 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 870 730 -4 130 490 -3 447 370 -4 129 280 -3 274 290 -2 390 480 -3 210 470
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 869 240 2 029 940 1 440 830 2 594 590 1 172 450 729 937 1 213 450