Eversource Energy (ES)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 404 880 1 220 530 1 205 170 909 053 1 033 000 987 996
Amortyzacja 1 643 140 1 334 970 1 159 060 885 278 1 071 960 863 788
Zmiana stanu należności 319 158 7 998 258 561 49 43 896 30 182
Zmiana stanu zapasów 106 848 1 948 30 128 -2 571 14 979 -105 658
Zmiana stanu gotówki 307 830 -39 826 91 167 -92 636 69 903 7 914
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 401 290 1 962 600 1 682 570 2 009 580 1 783 980 2 004 930
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 441 850 -3 175 080 -2 943 000 -2 911 490 -2 523 370 -2 348 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 130 490 -3 447 370 -4 129 280 -3 274 290 -2 390 480 -3 210 470
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 029 940 1 440 830 2 594 590 1 172 450 729 937 1 213 450