Eversource Energy (ES)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 374 603 66 773 106 599 15 432 108 068 38 165
Inwestycje krótkoterminowe 1 718 090 1 498 850 1 329 000 993 247 775 774 879 877
Należności 1 756 110 1 436 950 1 428 950 1 170 390 1 170 340 1 126 440
Zapasy 374 395 267 547 265 599 235 471 238 042 223 063
Pozostałe aktywa obrotowe 1 718 090 1 498 850 1 329 000 993 247 775 774 879 877
Aktywa obrotowe razem 4 223 200 3 270 120 3 130 140 2 414 540 2 292 220 2 487 100
Inwestycje długotrminowe 49 007 700 45 222 000 42 969 500 38 709 400 35 949 000 33 733 300
Rzeczowe aktywa trwałe 36 112 800 33 377 600 30 882 500 27 585 500 25 610 400 23 617 500
Wartość firmy 4 522 630 4 477 270 4 445 990 4 427 270 4 427 270 4 427 270
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 5 829 660 5 470 460 6 077 180 5 375 880 5 493 830 5 103 140
Aktywa razem 53 230 900 48 492 100 46 099 600 41 123 900 38 241 300 36 220 400

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 113 900 1 672 230 1 370 650 1 147 870 1 120 000 1 085 030
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 805 540 2 741 760 2 345 720 1 259 700 1 799 650 1 637 720
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 879 840 1 433 050 1 198 640 1 197 990 1 193 240 866 293
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 799 280 5 847 040 4 915 010 3 605 560 4 112 880 3 589 040
Długoterminowe zobowiązania finansowe 20 134 500 17 477 300 15 622 800 14 311 000 12 832 100 11 775 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 600 500 5 815 290 7 247 320 6 666 060 6 147 880 6 316 120
Udziały niekontrolujące 155 570 155 570 155 570 155 570 155 570 155 570
Zobowiązania razem 37 757 700 33 892 300 32 036 000 28 493 900 26 754 400 25 134 100
Akcje zwykłe 346 783 343 973 338 836 321 416 317 370 317 411
Zyski (straty) zatrzymane 5 527 150 5 005 390 4 613 200 4 177 050 3 953 970 3 561 080
Akcje własne -216 225 -250 878 -277 979 -299 055 -317 771 -317 771
Kapitał własny 15 473 200 14 599 800 14 063 600 12 630 000 11 486 800 11 086 200
Pasywa razem 53 230 900 48 492 100 46 099 600 41 123 900 38 241 300 36 220 400