Enovis Corp (ENOV)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 1 563 100 3 854 300 3 070 770 3 327 460 3 666 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 693 718 2 240 640 1 782 660 1 926 400 2 533 970
Zysk ze sprzedaży brutto 869 383 1 613 660 1 288 100 1 401 060 1 132 840
Koszty badań i rozwoju 60 827 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 772 913 1 329 380 1 087 400 1 132 150 818 210
Zysk operacyjny -90 658 284 282 200 704 268 907 314 629
Koszty odsetek netto 24 052 72 593 104 262 119 503 44 052
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 069 165 388 58 029 50 493 182 802
Podatek dochodowy 36 120 66 695 -6 053 31 630 -21
Udziały niekontrolujące 567 4 621 3 146 10 500 14 277
Zysk (strata) netto -13 292 71 657 42 625 -527 646 140 196