Enovis Corp (ENOV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto -13 292 71 657 42 625 -527 646 140 196
Amortyzacja 219 710 262 919 246 229 236 026 141 877
Zmiana stanu należności -371 320 121 694 -44 859 -427 553 19 219
Zmiana stanu zapasów -349 652 211 473 -6 736 75 023 66 908
Zmiana stanu gotówki -695 075 622 302 -12 564 -135 387 -166 608
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -55 861 356 099 301 935 130 948 226 367
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 450 -104 237 -114 785 -125 402 -69 646
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -176 388 -320 476 -175 079 -1 632 760 -167 851
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -465 127 584 906 -131 651 1 369 490 -47 153