Enovis Corp (ENOV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 24 295 719 370 97 068 109 632 245 019
Inwestycje krótkoterminowe 76 705 168 914 182 933 161 190 227 469
Należności 267 380 638 700 517 006 561 865 989 418
Zapasy 426 643 776 295 564 822 571 558 496 535
Pozostałe aktywa obrotowe 76 705 168 914 182 933 161 190 227 469
Aktywa obrotowe razem 795 023 2 303 280 1 361 830 1 404 240 1 958 440
Inwestycje długotrminowe 3 478 220 6 212 070 5 989 720 5 982 590 4 645 430
Rzeczowe aktywa trwałe 236 741 521 391 486 960 491 241 503 344
Wartość firmy 1 983 590 3 467 300 3 314 540 3 202 520 2 576 620
Wartości niematerialne 1 110 730 1 675 460 1 663 450 1 719 020 1 012 910
Pozostałe aktywa trwałe 80 288 363 489 350 831 396 490 552 557
Aktywa razem 4 273 250 8 515 340 7 351 550 7 386 830 6 603 870

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 135 628 504 173 330 251 359 782 640 667
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 219 279 8 314 27 074 27 642 6 334
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 210 292 511 097 454 333 469 890 552 344
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 565 199 1 023 580 811 658 857 314 1 199 340
Długoterminowe zobowiązania finansowe 40 000 2 078 680 2 204 170 2 284 180 1 192 410
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 166 989 606 323 608 618 619 307 735 173
Udziały niekontrolujące 1 716 44 055 44 487 48 198 207 186
Zobowiązania razem 825 163 3 897 970 3 808 160 3 945 400 3 334 110
Akcje zwykłe 54 065 153 424 136 766 135 717 120 288
Zyski (straty) zatrzymane 575 732 589 024 517 367 479 560 991 838
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 448 080 4 617 380 3 543 390 3 441 430 3 269 760
Pasywa razem 4 273 250 8 515 340 7 351 550 7 386 830 6 603 870