DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 48 065 16 406 -29 359 35 945 35 542
Amortyzacja 30 342 27 143 22 683 25 174 26 164
Zmiana stanu należności 109 138 49 930 -34 171 -4 772 30 156
Zmiana stanu zapasów 498 3 823 -32 293 14 534 23 417
Zmiana stanu gotówki -2 963 -70 339 65 125 13 899 18 257
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 894 37 089 109 650 41 307 35 840
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 916 -5 999 -6 672 -22 120 -9 323
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53 422 -69 023 -121 796 -22 085 -17 576
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 44 312 -38 493 77 406 -6 092 -2 921