DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 1 480 830 1 113 920 1 005 270 1 267 190 1 216 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 058 790 785 415 728 070 919 965 883 989
Zysk ze sprzedaży brutto 422 038 328 506 277 196 347 224 332 208
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 324 286 288 649 244 981 281 102 263 757
Zysk operacyjny 97 752 39 857 32 215 66 122 68 451
Koszty odsetek netto 29 135 21 089 20 571 19 498 20 937
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 65 901 19 182 -48 313 46 669 48 706
Podatek dochodowy 17 799 3 431 -18 696 10 894 13 185
Udziały niekontrolujące -53 -745 -348 -260 -111
Zysk (strata) netto 48 065 16 406 -29 359 35 945 35 542