DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 46 026 48 989 119 328 54 203 40 304
Inwestycje krótkoterminowe 24 137 19 270 7 535 5 219 5 898
Należności 344 468 235 330 185 400 219 571 224 343
Zapasy 101 392 100 894 97 071 129 364 114 830
Pozostałe aktywa obrotowe 24 137 19 270 7 535 5 219 5 898
Aktywa obrotowe razem 516 114 404 574 409 425 408 481 385 590
Inwestycje długotrminowe 521 166 501 618 458 706 379 739 314 372
Rzeczowe aktywa trwałe 45 964 51 880 56 899 63 703 51 330
Wartość firmy 333 759 308 506 261 767 194 052 194 052
Wartości niematerialne 79 585 79 205 80 088 52 582 67 207
Pozostałe aktywa trwałe 4 456 4 806 4 764 3 211 1 783
Aktywa razem 1 037 280 906 192 868 131 788 220 699 962

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 100 784 77 842 64 849 76 438 87 407
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 369 3 300 3 300 2 500 3 407
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 107 748 99 920 78 990 69 233 52 463
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 212 901 181 062 147 139 148 171 143 277
Długoterminowe zobowiązania finansowe 409 205 315 397 317 139 235 419 236 979
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 701 3 603 2 930 1 205 2 819
Udziały niekontrolujące 0 53 798 1 146 1 406
Zobowiązania razem 671 888 547 553 507 793 444 418 393 114
Akcje zwykłe 18 631 18 949 17 748 17 592 17 553
Zyski (straty) zatrzymane 250 549 202 484 186 078 205 680 169 735
Akcje własne -67 780 -33 511 0 0 0
Kapitał własny 365 392 358 639 360 338 343 802 306 848
Pasywa razem 1 037 280 906 192 868 131 788 220 699 962