Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 1 519 870 530 251 297 462 319 864 323 445
Amortyzacja 322 551 326 014 270 448 243 830 237 651
Zmiana stanu należności 10 696 610 14 830 -20 435 -12 966
Zmiana stanu zapasów 344 041 -248 707 377 579 113 593 72 471
Zmiana stanu gotówki 985 138 1 588 730 -44 319 12 400 -63 524
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 616 870 1 552 770 404 612 712 755 746 310
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -308 261 -224 027 -217 461 -198 219 -474 347
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -343 979 -224 164 -129 271 -198 219 -485 648
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -287 722 -260 057 -319 660 -502 094 -324 240