Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 643 200 1 658 070 69 334 113 653 101 253
Inwestycje krótkoterminowe 95 601 88 470 79 472 139 944 129 189
Należności 70 241 59 545 58 935 44 105 64 540
Zapasy 2 297 610 1 953 570 2 202 280 1 824 700 1 711 100
Pozostałe aktywa obrotowe 95 601 88 470 79 472 139 944 129 189
Aktywa obrotowe razem 5 106 660 3 759 650 2 410 020 2 122 400 2 006 080
Inwestycje długotrminowe 3 935 020 3 993 210 4 218 540 2 064 750 2 197 850
Rzeczowe aktywa trwałe 1 319 680 1 300 260 1 415 730 1 565 270 1 677 340
Wartość firmy 245 857 245 857 245 857 250 476 250 476
Wartości niematerialne 86 767 90 051 94 768 130 166 136 587
Pozostałe aktywa trwałe 202 872 155 648 133 933 105 595 119 812
Aktywa razem 9 041 680 7 752 860 6 628 560 4 187 150 4 203 940

Pasywa

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 281 320 1 258 090 1 001 590 889 908 843 075
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 5 263 5 202
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 431 360 1 292 100 1 074 880 609 468 576 737
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 712 680 2 550 200 2 076 470 1 504 640 1 425 010
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 930 730 418 493 224 100 54 781 60 084
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 46 709 59 630 34 169 711 792 767 108
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 940 090 5 413 320 4 896 960 2 282 990 2 262 440
Akcje zwykłe 83 183 84 258 87 502 97 743 106 977
Zyski (straty) zatrzymane 3 956 600 3 064 700 2 645 280 2 455 190 2 205 650
Akcje własne -3 344 520 -2 168 270 -2 168 270 -1 766 140 -1 442 880
Kapitał własny 2 101 590 2 339 530 1 731 600 1 904 160 1 941 500
Pasywa razem 9 041 680 7 752 860 6 628 560 4 187 150 4 203 940