Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 12 293 400 9 584 020 8 750 740 8 436 570 8 590 470
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 581 480 6 533 310 6 196 180 5 998 790 6 101 410
Zysk ze sprzedaży brutto 4 711 890 3 050 710 2 554 560 2 437 780 2 489 060
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 664 080 2 298 530 2 173 680 1 986 580 1 982 360
Zysk operacyjny 2 034 500 741 477 375 613 444 733 477 574
Koszty odsetek netto 57 839 48 812 17 012 10 248 8 047
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 994 440 711 735 407 704 431 920 501 337
Podatek dochodowy 474 567 181 484 110 242 112 056 177 892
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 519 870 530 251 297 462 319 864 323 445