Walt Disney Co (The) (DIS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 14 182 000 11 615 000 15 959 000 17 914 000 5 418 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 288 000 3 089 000 3 000 000 3 046 000 5 576 000
Należności 12 330 000 12 652 000 13 367 000 12 708 000 15 481 000
Zapasy 1 963 000 1 742 000 1 331 000 1 583 000 1 649 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 288 000 3 089 000 3 000 000 3 046 000 5 576 000
Aktywa obrotowe razem 32 763 000 29 098 000 33 657 000 35 251 000 28 124 000
Inwestycje długotrminowe 172 816 000 174 533 000 169 952 000 166 298 000 165 860 000
Rzeczowe aktywa trwałe 34 941 000 33 596 000 32 624 000 32 078 000 31 603 000
Wartość firmy 77 067 000 77 897 000 78 071 000 77 689 000 80 293 000
Wartości niematerialne 13 061 000 14 837 000 17 115 000 19 173 000 23 215 000
Pozostałe aktywa trwałe 44 667 000 44 985 000 38 207 000 33 455 000 27 525 000
Aktywa razem 205 579 000 203 631 000 203 609 000 201 549 000 193 984 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 15 125 000 16 205 000 16 357 000 12 663 000 13 778 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 330 000 3 070 000 5 866 000 5 711 000 8 857 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 684 000 9 798 000 8 854 000 8 254 000 8 706 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 31 139 000 29 073 000 31 077 000 26 628 000 31 341 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 42 101 000 45 518 000 48 786 000 52 917 000 38 129 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 12 069 000 9 279 000 11 293 000 17 204 000 13 760 000
Udziały niekontrolujące 13 735 000 13 370 000 13 671 000 13 929 000 13 975 000
Zobowiązania razem 106 302 000 108 623 000 115 056 000 117 966 000 105 107 000
Akcje zwykłe 1 828 000 1 822 000 1 816 000 1 808 000 1 656 000
Zyski (straty) zatrzymane 46 093 000 43 636 000 40 429 000 38 315 000 42 494 000
Akcje własne -907 000 -907 000 -907 000 -907 000 -907 000
Kapitał własny 99 277 000 95 008 000 88 553 000 83 583 000 88 877 000
Pasywa razem 205 579 000 203 631 000 203 609 000 201 549 000 193 984 000