Walt Disney Co (The) (DIS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 615 000 31 918 000 17 914 000 5 418 000 4 150 000 4 017 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 089 000 6 000 000 3 046 000 5 576 000 1 949 000 1 866 000
Należności 12 652 000 26 734 000 12 708 000 15 481 000 9 334 000 8 633 000
Zapasy 1 742 000 2 662 000 1 583 000 1 649 000 1 392 000 1 373 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 089 000 6 000 000 3 046 000 5 576 000 1 949 000 1 866 000
Aktywa obrotowe razem 29 098 000 67 314 000 35 251 000 28 124 000 16 825 000 15 889 000
Inwestycje długotrminowe 174 533 000 339 904 000 166 298 000 165 860 000 81 773 000 79 900 000
Rzeczowe aktywa trwałe 33 596 000 65 248 000 32 078 000 31 603 000 29 540 000 28 406 000
Wartość firmy 77 897 000 156 142 000 77 689 000 80 293 000 31 269 000 31 426 000
Wartości niematerialne 14 837 000 34 230 000 19 173 000 23 215 000 6 812 000 6 995 000
Pozostałe aktywa trwałe 44 985 000 76 414 000 33 455 000 27 525 000 11 253 000 9 871 000
Aktywa razem 203 631 000 407 218 000 201 549 000 193 984 000 98 598 000 95 789 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 16 205 000 32 714 000 12 663 000 13 778 000 6 503 000 6 490 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 070 000 11 732 000 5 711 000 8 857 000 3 790 000 6 172 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 798 000 17 708 000 8 254 000 8 706 000 7 567 000 6 933 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 29 073 000 62 154 000 26 628 000 31 341 000 17 860 000 19 595 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 45 518 000 97 572 000 52 917 000 38 129 000 17 084 000 19 119 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 279 000 22 586 000 17 204 000 13 760 000 6 590 000 6 443 000
Udziały niekontrolujące 13 370 000 27 342 000 13 929 000 13 975 000 5 182 000 4 837 000
Zobowiązania razem 108 623 000 230 112 000 117 966 000 105 107 000 49 825 000 54 474 000
Akcje zwykłe 1 822 000 3 632 000 1 808 000 1 656 000 1 499 000 1 568 000
Zyski (straty) zatrzymane 43 636 000 80 858 000 38 315 000 42 494 000 82 679 000 72 606 000
Akcje własne -907 000 -1 814 000 -907 000 -907 000 -67 588 000 -64 011 000
Kapitał własny 95 008 000 177 106 000 83 583 000 88 877 000 48 773 000 41 315 000
Pasywa razem 203 631 000 407 218 000 201 549 000 193 984 000 98 598 000 95 789 000