Designer Brands Inc (DBI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 162 676 154 481 -488 719 94 497 -20 466 67 304
Amortyzacja 81 315 77 923 88 026 86 649 79 048 80 216
Zmiana stanu należności -122 063 3 777 106 898 20 281 49 634 230
Zmiana stanu zapasów 19 223 113 246 -159 404 -12 730 143 414 1 908
Zmiana stanu gotówki -13 925 13 110 -51 957 -57 549 -131 450 91 350
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 201 426 171 429 153 793 196 707 175 334 191 016
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -54 974 -33 030 -31 114 -77 820 -65 355 -56 282
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -88 117 -35 028 -2 631 -27 439 -282 013 -58 965
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -128 479 -121 490 -122 954 -183 353 -29 964 -71 429