Designer Brands Inc (DBI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 58 766 72 691 59 581 111 538 169 087 300 537
Inwestycje krótkoterminowe 47 750 55 270 51 772 67 534 71 945 41 333
Należności 77 763 199 826 196 049 89 151 68 870 19 236
Zapasy 605 652 586 429 473 183 632 587 645 317 501 903
Pozostałe aktywa obrotowe 47 750 55 270 51 772 67 534 71 945 41 333
Aktywa obrotowe razem 789 931 914 216 780 585 900 810 955 219 863 009
Inwestycje długotrminowe 1 219 690 1 100 420 1 196 010 1 564 260 665 365 550 604
Rzeczowe aktywa trwałe 235 430 256 786 296 469 395 009 409 576 355 199
Wartość firmy 97 115 93 655 93 655 113 644 89 513 25 899
Wartości niematerialne 31 866 15 527 15 635 22 846 46 129 135
Pozostałe aktywa trwałe 42 798 31 651 31 172 24 337 31 739 135 604
Aktywa razem 2 009 620 2 014 630 1 976 600 2 465 070 1 620 580 1 413 610

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 255 364 340 877 245 071 299 072 261 625 179 308
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 62 500 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 380 762 418 040 445 112 380 959 201 535 145 218
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 636 126 758 917 752 683 680 031 463 160 324 526
Długoterminowe zobowiązania finansowe 281 035 225 536 272 319 190 000 160 000 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 989 24 356 30 841 25 532 161 787 138 732
Udziały niekontrolujące 3 155 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 576 720 1 602 240 1 733 580 1 744 160 788 207 463 258
Akcje zwykłe 67 603 73 024 72 198 73 602 80 026 80 160
Zyski (straty) zatrzymane 81 993 -74 304 -228 785 267 094 254 718 350 083
Akcje własne -662 614 -515 065 -515 065 -515 065 -373 436 -325 906
Kapitał własny 432 901 412 396 243 017 720 914 832 377 950 355
Pasywa razem 2 009 620 2 014 630 1 976 600 2 465 070 1 620 580 1 413 610