Designer Brands Inc (DBI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 3 315 430 3 196 580 2 234 720 3 492 690 3 183 740 2 799 790
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 236 200 2 127 950 1 923 480 2 493 020 2 239 230 2 010 420
Zysk ze sprzedaży brutto 1 079 220 1 068 640 311 241 999 670 944 509 789 376
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 182 843 197 955 -442 037 124 921 118 467 181 653
Koszty odsetek netto 14 874 32 129 23 694 7 355 -1 288 -2 789
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 159 524 173 025 -608 647 119 774 9 367 126 921
Podatek dochodowy -3 142 18 544 -119 928 25 277 29 833 59 617
Udziały niekontrolujące -10 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 162 676 154 481 -488 719 94 497 -20 466 67 304