Chevron Corp. (CVX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 196 913 000 235 717 000 155 606 000 94 471 000 139 865 000 158 902 000 134 674 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 119 196 000 145 416 000 89 372 000 50 488 000 80 113 000 94 578 000 75 765 000
Zysk ze sprzedaży brutto 77 717 000 90 301 000 66 234 000 43 983 000 59 752 000 64 324 000 58 909 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 141 000 4 312 000 4 014 000 4 213 000 4 143 000 3 838 000 4 448 000
Zysk operacyjny 26 229 000 39 950 000 16 180 000 -6 569 000 100 000 14 446 000 2 480 000
Koszty odsetek netto 469 000 516 000 712 000 697 000 798 000 748 000 307 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 584 000 49 674 000 21 639 000 -7 453 000 5 536 000 20 575 000 9 221 000
Podatek dochodowy 8 173 000 14 066 000 5 950 000 -1 892 000 2 691 000 5 715 000 -48 000
Udziały niekontrolujące 42 000 143 000 64 000 -18 000 -79 000 36 000 74 000
Zysk (strata) netto 21 369 000 35 465 000 15 625 000 -5 543 000 2 924 000 14 824 000 9 195 000