Chevron Corp. (CVX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 625 000 -5 543 000 2 924 000 14 824 000 9 195 000
Amortyzacja 17 925 000 19 508 000 29 218 000 19 419 000 19 349 000
Zmiana stanu należności 6 948 000 -1 854 000 -1 725 000 -303 000 1 261 000
Zmiana stanu zapasów 629 000 -172 000 144 000 119 000 166 000
Zmiana stanu gotówki 48 000 -122 000 -4 596 000 5 523 000 -2 179 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 187 000 10 577 000 27 314 000 30 618 000 20 515 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 056 000 -8 922 000 -14 116 000 -13 792 000 -13 404 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 865 000 -6 965 000 -11 458 000 -12 290 000 -8 201 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 113 000 -3 736 000 -19 758 000 -13 699 000 -14 554 000