Chevron Corp. (CVX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 35 465 000 15 625 000 -5 543 000 2 924 000 14 824 000 9 195 000
Amortyzacja 16 319 000 17 925 000 19 508 000 29 218 000 19 419 000 19 349 000
Zmiana stanu należności 2 037 000 6 948 000 -1 854 000 -1 725 000 -303 000 1 261 000
Zmiana stanu zapasów 1 942 000 629 000 -172 000 144 000 119 000 166 000
Zmiana stanu gotówki 12 226 000 48 000 -122 000 -4 596 000 5 523 000 -2 179 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 49 602 000 29 187 000 10 577 000 27 314 000 30 618 000 20 515 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -11 974 000 -8 056 000 -8 922 000 -14 116 000 -13 792 000 -13 404 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 108 000 -5 865 000 -6 965 000 -11 458 000 -12 290 000 -8 201 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 978 000 -23 113 000 -3 736 000 -19 758 000 -13 699 000 -14 554 000