Chevron Corp. (CVX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 17 901 000 5 675 000 5 627 000 5 749 000 10 345 000 4 822 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 739 000 3 339 000 3 304 000 3 407 000 2 922 000 2 800 000
Należności 20 456 000 18 419 000 11 471 000 13 325 000 15 050 000 15 353 000
Zapasy 8 247 000 6 305 000 5 676 000 5 848 000 5 704 000 5 585 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 739 000 3 339 000 3 304 000 3 407 000 2 922 000 2 800 000
Aktywa obrotowe razem 50 343 000 33 738 000 26 078 000 28 329 000 34 021 000 28 560 000
Inwestycje długotrminowe 207 366 000 205 797 000 213 712 000 209 099 000 219 842 000 225 246 000
Rzeczowe aktywa trwałe 143 591 000 146 961 000 156 618 000 150 494 000 169 207 000 177 712 000
Wartość firmy 4 722 000 4 385 000 4 402 000 4 463 000 4 518 000 4 531 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 13 379 000 12 987 000 12 539 000 12 043 000 43 969 000 8 736 000
Aktywa razem 257 709 000 239 535 000 239 790 000 237 428 000 253 863 000 253 806 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 18 955 000 16 454 000 10 950 000 14 103 000 13 953 000 14 565 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 964 000 256 000 1 548 000 3 282 000 5 726 000 5 192 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 289 000 10 081 000 9 685 000 9 145 000 7 492 000 7 980 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 34 208 000 26 791 000 22 183 000 26 530 000 27 171 000 27 737 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 21 375 000 31 113 000 42 767 000 23 691 000 28 733 000 33 571 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 753 000 27 026 000 29 545 000 28 311 000 26 396 000 28 527 000
Udziały niekontrolujące 960 000 873 000 1 038 000 995 000 1 088 000 1 195 000
Zobowiązania razem 98 427 000 100 468 000 108 102 000 93 215 000 99 309 000 105 682 000
Akcje zwykłe 1 931 000 1 916 000 1 870 000 1 882 000 1 898 000 1 883 000
Zyski (straty) zatrzymane 190 024 000 165 546 000 160 377 000 174 945 000 180 987 000 174 106 000
Akcje własne -48 196 000 -41 464 000 -41 498 000 -44 599 000 -41 593 000 -40 833 000
Kapitał własny 159 282 000 139 067 000 131 688 000 144 213 000 154 554 000 148 124 000
Pasywa razem 257 709 000 239 535 000 239 790 000 237 428 000 253 863 000 253 806 000