Copart, Inc. (CPRT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 500 920 2 692 510 2 205 580 2 041 960 1 805 700 1 447 980
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 585 203 346 128 225 294 255 504 196 461 137 552
Zysk ze sprzedaży brutto 2 915 720 2 346 380 1 980 290 1 786 450 1 609 230 1 310 430
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 231 224 206 665 191 703 181 867 176 890 151 364
Zysk operacyjny 1 375 000 1 136 430 816 099 716 475 585 476 480 664
Koszty odsetek netto 16 688 20 247 18 871 17 585 19 075 22 373
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 340 950 1 121 850 800 839 704 951 562 511 440 100
Podatek dochodowy 250 824 185 351 100 932 113 258 144 504 45 839
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 140 34
Zysk (strata) netto 1 090 130 936 495 699 907 591 693 417 867 394 227