Copart, Inc. (CPRT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 384 240 1 048 260 477 718 186 319 274 520 210 100
Inwestycje krótkoterminowe 130 973 108 743 89 014 93 116 50 949 48 734
Należności 628 455 500 640 376 947 386 791 366 913 318 264
Zapasy 58 791 44 968 20 080 20 941 16 734 10 163
Pozostałe aktywa obrotowe 130 973 108 743 89 014 93 116 50 949 48 734
Aktywa obrotowe razem 2 202 460 1 702 610 963 759 687 167 709 116 587 261
Inwestycje długotrminowe 3 106 410 2 859 530 2 491 500 1 860 450 1 598 580 1 395 240
Rzeczowe aktywa trwałe 2 485 760 2 296 620 1 941 720 1 427 730 1 163 420 944 056
Wartość firmy 401 954 355 717 343 622 333 321 337 235 340 243
Wartości niematerialne 54 680 45 873 47 772 55 156 64 892 75 938
Pozostałe aktywa trwałe 47 708 41 831 39 721 43 836 32 560 33 716
Aktywa razem 5 308 860 4 562 140 3 455 260 2 547 620 2 307 700 1 982 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 187 170 163 237 132 919 113 947 133 717 71 160
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 23 530 751 1 138 1 151 82 155
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 253 696 257 264 222 374 166 919 142 388 148 838
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 440 889 421 031 356 044 282 004 277 256 302 153
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 009 397 672 397 036 400 091 398 747 550 883
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 64 637 52 345 45 395 38 458 30 863 27 673
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 534
Zobowiązania razem 683 265 1 032 940 965 745 769 236 726 599 884 435
Akcje zwykłe 237 419 472 504 233 202 230 489 231 793 228 686
Zyski (straty) zatrzymane 3 956 410 2 868 200 1 937 850 1 338 330 1 162 150 745 370
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 625 600 3 529 200 2 489 520 1 778 380 1 581 100 1 098 070
Pasywa razem 5 308 860 4 562 140 3 455 260 2 547 620 2 307 700 1 982 500