Chemed Corp. (CHE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 249 624 268 550 319 466 219 923 205 544 98 177
Amortyzacja 59 172 59 051 56 583 45 205 38 863 35 625
Zmiana stanu należności 2 191 10 364 -16 974 24 323 5 853 -18 370
Zmiana stanu zapasów 163 3 014 -367 1 757 371 -421
Zmiana stanu gotówki 41 231 -129 780 156 517 1 327 -6 290 -4 189
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 309 886 308 597 489 289 301 249 287 138 162 495
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -57 325 -58 675 -58 831 -53 022 -52 872 -64 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -59 402 -57 757 -61 560 -190 760 -105 225 -67 608
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -209 253 -380 620 -271 212 -109 162 -188 203 -99 076