Chemed Corp. (CHE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 134 960 2 139 260 2 079 580 1 938 560 1 782 650 1 666 720
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 369 880 1 369 460 1 378 200 1 321 130 1 228 640 1 150 530
Zysk ze sprzedaży brutto 765 086 769 803 701 386 617 429 554 004 516 192
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 358 727 366 727 330 218 305 712 270 209 276 652
Zysk operacyjny 347 187 344 025 314 585 266 512 244 932 203 915
Koszty odsetek netto 4 229 1 491 1 598 4 022 4 319 3 845
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 329 679 350 314 395 990 261 609 239 600 116 917
Podatek dochodowy 80 055 81 764 76 524 41 686 34 056 18 740
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 249 624 268 550 319 466 219 923 205 544 98 177