Chemed Corp. (CHE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 139 260 2 079 580 1 938 560 1 782 650 1 666 720
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 369 460 1 378 200 1 321 130 1 228 640 1 150 530
Zysk ze sprzedaży brutto 769 803 701 386 617 429 554 004 516 192
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 366 727 330 218 305 712 270 209 276 652
Zysk operacyjny 344 025 314 585 266 512 244 932 203 915
Koszty odsetek netto 1 491 1 598 4 022 4 319 3 845
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 350 314 395 990 261 609 239 600 116 917
Podatek dochodowy 81 764 76 524 41 686 34 056 18 740
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 268 550 319 466 219 923 205 544 98 177