Caterpillar Inc. (CAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 10 335 000 6 705 000 6 489 000 2 998 000 6 093 000 6 147 000 754 000
Amortyzacja 2 144 000 2 219 000 2 352 000 2 432 000 2 577 000 2 766 000 2 877 000
Zmiana stanu należności 454 000 -8 098 000 1 160 000 -1 251 000 -234 000 -7 391 000 1 690 000
Zmiana stanu zapasów 295 000 -11 806 000 2 636 000 136 000 -263 000 1 511 000 1 404 000
Zmiana stanu gotówki -26 000 -11 504 000 -98 000 1 068 000 427 000 -404 000 1 093 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 885 000 7 766 000 7 198 000 6 327 000 6 912 000 6 558 000 5 702 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 597 000 -2 599 000 -2 472 000 -978 000 -2 669 000 -1 276 000 -898 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 871 000 -2 541 000 -3 084 000 -1 485 000 -1 928 000 -3 212 000 -994 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 932 000 -7 281 000 -4 188 000 -3 755 000 -4 538 000 -3 650 000 -3 653 000