Caterpillar Inc. (CAT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 16 856 000 8 822 000 7 299 000 6 968 000 7 381 000
Inwestycje krótkoterminowe 5 576 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000 1 772 000
Należności 16 954 000 7 317 000 8 568 000 8 802 000 16 193 000
Zapasy 28 076 000 11 402 000 11 266 000 11 529 000 10 018 000
Pozostałe aktywa obrotowe 5 576 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000 1 772 000
Aktywa obrotowe razem 86 910 000 39 464 000 39 193 000 38 603 000 36 244 000
Inwestycje długotrminowe 78 676 000 38 860 000 39 260 000 39 906 000 40 718 000
Rzeczowe aktywa trwałe 24 180 000 12 401 000 12 904 000 13 574 000 14 155 000
Wartość firmy 12 648 000 6 394 000 6 196 000 6 217 000 6 200 000
Wartości niematerialne 2 084 000 1 308 000 1 565 000 1 897 000 2 111 000
Pozostałe aktywa trwałe 39 764 000 18 757 000 18 595 000 18 218 000 16 570 000
Aktywa razem 165 586 000 78 324 000 78 453 000 78 509 000 76 962 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 16 308 000 6 128 000 5 957 000 7 051 000 6 487 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 56 086 000 27 414 000 28 500 000 28 548 000 26 949 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 874 000 8 425 000 9 304 000 9 614 000 9 413 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 92 268 000 41 967 000 43 761 000 45 213 000 42 849 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 492 000 9 749 000 9 141 000 8 005 000 7 929 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 20 794 000 11 230 000 10 922 000 11 211 000 12 418 000
Udziały niekontrolujące 64 000 47 000 41 000 41 000 69 000
Zobowiązania razem 132 618 000 62 993 000 63 865 000 64 470 000 63 265 000
Akcje zwykłe 1 088 000 544 100 561 600 591 400 591 800
Zyski (straty) zatrzymane 78 564 000 35 167 000 34 437 000 30 427 000 26 301 000
Akcje własne -55 286 000 -25 178 000 -24 217 000 -20 531 000 -17 005 000
Kapitał własny 32 968 000 15 331 000 14 588 000 14 039 000 13 697 000
Pasywa razem 165 586 000 78 324 000 78 453 000 78 509 000 76 962 000