Caterpillar Inc. (CAT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 042 000 8 428 000 8 822 000 7 299 000 6 968 000 7 381 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 642 000 2 788 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000 1 772 000
Należności 8 856 000 8 477 000 7 317 000 8 568 000 8 802 000 16 193 000
Zapasy 16 270 000 14 038 000 11 402 000 11 266 000 11 529 000 10 018 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 642 000 2 788 000 1 930 000 1 739 000 1 765 000 1 772 000
Aktywa obrotowe razem 43 785 000 43 455 000 39 464 000 39 193 000 38 603 000 36 244 000
Inwestycje długotrminowe 38 158 000 39 338 000 38 860 000 39 260 000 39 906 000 40 718 000
Rzeczowe aktywa trwałe 12 028 000 12 090 000 12 401 000 12 904 000 13 574 000 14 155 000
Wartość firmy 5 288 000 6 324 000 6 394 000 6 196 000 6 217 000 6 200 000
Wartości niematerialne 758 000 1 042 000 1 308 000 1 565 000 1 897 000 2 111 000
Pozostałe aktywa trwałe 20 084 000 19 882 000 18 757 000 18 595 000 18 218 000 16 570 000
Aktywa razem 81 943 000 82 793 000 78 324 000 78 453 000 78 509 000 76 962 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 689 000 8 154 000 6 128 000 5 957 000 7 051 000 6 487 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 495 000 28 043 000 27 414 000 28 500 000 28 548 000 26 949 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 563 000 9 937 000 8 425 000 9 304 000 9 614 000 9 413 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 47 747 000 46 134 000 41 967 000 43 761 000 45 213 000 42 849 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 9 498 000 9 746 000 9 749 000 9 141 000 8 005 000 7 929 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 807 000 10 397 000 11 230 000 10 922 000 11 211 000 12 418 000
Udziały niekontrolujące 22 000 32 000 47 000 41 000 41 000 69 000
Zobowiązania razem 66 074 000 66 309 000 62 993 000 63 865 000 64 470 000 63 265 000
Akcje zwykłe 526 900 544 000 544 100 561 600 591 400 591 800
Zyski (straty) zatrzymane 43 514 000 39 282 000 35 167 000 34 437 000 30 427 000 26 301 000
Akcje własne -31 748 000 -27 643 000 -25 178 000 -24 217 000 -20 531 000 -17 005 000
Kapitał własny 15 869 000 16 484 000 15 331 000 14 588 000 14 039 000 13 697 000
Pasywa razem 81 943 000 82 793 000 78 324 000 78 453 000 78 509 000 76 962 000