Caterpillar Inc. (CAT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 59 427 000 101 942 000 41 748 000 53 800 000 54 722 000 45 462 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 41 350 000 71 026 000 29 082 000 36 630 000 36 997 000 31 049 000
Zysk ze sprzedaży brutto 18 077 000 30 916 000 12 666 000 17 170 000 17 725 000 14 413 000
Koszty badań i rozwoju 1 814 000 3 372 000 1 415 000 1 693 000 1 850 000 1 905 000
Koszty ogólnego zarządu 5 651 000 10 730 000 4 642 000 5 162 000 5 478 000 5 177 000
Zysk operacyjny 8 829 000 13 756 000 4 553 000 8 290 000 8 293 000 4 406 000
Koszty odsetek netto 443 000 976 000 514 000 421 000 404 000 531 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 125 000 100 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 771 000 16 470 000 4 009 000 7 840 000 7 846 000 4 098 000
Podatek dochodowy 2 067 000 3 484 000 1 006 000 1 746 000 1 698 000 3 339 000
Udziały niekontrolujące -1 000 8 000 5 000 1 000 1 000 5 000
Zysk (strata) netto 6 705 000 12 978 000 2 998 000 6 093 000 6 147 000 754 000