AMGEN Inc. (AMGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 717 000 6 552 000 5 893 000 7 264 000 7 842 000 8 394 000 1 979 000
Amortyzacja 4 071 000 3 417 000 3 398 000 3 601 000 2 206 000 1 946 000 1 955 000
Zmiana stanu należności 1 748 000 -4 426 000 318 000 684 000 477 000 343 000 72 000
Zmiana stanu zapasów 4 588 000 -3 242 000 193 000 309 000 644 000 106 000 89 000
Zmiana stanu gotówki 1 639 000 -6 769 000 -2 610 000 1 736 000 -20 393 000 -12 374 000 3 593 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 471 000 9 721 000 9 261 000 10 497 000 9 150 000 11 296 000 11 177 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 112 000 -936 000 -880 000 -608 000 -618 000 -738 000 -664 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26 204 000 -6 044 000 733 000 -5 401 000 -5 709 000 -14 339 000 -4 024 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 21 048 000 -4 037 000 -8 271 000 -4 867 000 -15 767 000 -22 490 000 -6 594 000