AMGEN Inc. (AMGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 11 786 000 7 264 000 7 842 000 8 394 000 1 979 000
Amortyzacja 6 796 000 3 601 000 2 206 000 1 946 000 1 955 000
Zmiana stanu należności 5 377 000 684 000 477 000 343 000 72 000
Zmiana stanu zapasów 4 279 000 309 000 644 000 106 000 89 000
Zmiana stanu gotówki 5 427 000 1 736 000 -20 393 000 -12 374 000 3 593 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 522 000 10 497 000 9 150 000 11 296 000 11 177 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 760 000 -608 000 -618 000 -738 000 -664 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 466 000 -5 401 000 -5 709 000 -14 339 000 -4 024 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 542 000 -4 867 000 -15 767 000 -22 490 000 -6 594 000