AMGEN Inc. (AMGN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 305 000 16 074 000 10 647 000 8 911 000 29 304 000 41 678 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 259 000 4 406 000 1 863 000 1 888 000 1 794 000 1 727 000
Należności 5 692 000 10 118 000 4 741 000 4 057 000 3 580 000 3 237 000
Zapasy 4 930 000 8 172 000 3 893 000 3 584 000 2 940 000 2 834 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 259 000 4 406 000 1 863 000 1 888 000 1 794 000 1 727 000
Aktywa obrotowe razem 22 186 000 38 770 000 21 144 000 18 440 000 37 618 000 49 476 000
Inwestycje długotrminowe 42 935 000 83 560 000 41 804 000 41 267 000 28 798 000 30 478 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 427 000 10 368 000 4 889 000 4 928 000 4 958 000 4 989 000
Wartość firmy 15 529 000 29 780 000 14 689 000 14 703 000 14 699 000 14 761 000
Wartości niematerialne 16 080 000 30 364 000 16 587 000 19 413 000 7 443 000 8 609 000
Pozostałe aktywa trwałe 5 899 000 13 048 000 5 639 000 2 223 000 1 698 000 1 970 000
Aktywa razem 65 121 000 122 330 000 62 948 000 59 707 000 66 416 000 79 954 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 572 000 2 732 000 1 421 000 1 371 000 1 207 000 1 352 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 591 000 174 000 91 000 2 953 000 4 419 000 1 152 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 12 524 000 21 462 000 10 141 000 8 511 000 7 862 000 6 516 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 687 000 24 368 000 11 653 000 12 835 000 13 488 000 9 020 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 37 354 000 66 444 000 32 895 000 26 950 000 29 510 000 34 190 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 419 000 18 118 000 8 991 000 9 643 000 10 054 000 10 337 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 61 460 000 108 930 000 53 539 000 50 034 000 53 916 000 54 713 000
Akcje zwykłe 538 000 1 140 000 586 000 605 000 661 000 731 000
Zyski (straty) zatrzymane -28 622 000 -49 200 000 -21 408 000 -21 330 000 -17 977 000 -5 072 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 661 000 13 400 000 9 409 000 9 673 000 12 500 000 25 241 000
Pasywa razem 65 121 000 122 330 000 62 948 000 59 707 000 66 416 000 79 954 000