AdaptHealth Corp (AHCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 63 449 141 796 -161 632 -14 996
Amortyzacja 351 178 258 053 76 406 62 567
Zmiana stanu należności -750 188 831 92 446 78 619
Zmiana stanu zapasów 4 659 64 312 45 544 13 239
Zmiana stanu gotówki -103 355 49 665 23 084 76 878
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 373 867 275 679 195 634 60 418
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -391 423 -203 308 -39 755 -21 332
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -411 171 -1 824 750 -815 703 -84 870
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -66 051 1 598 740 643 153 76 145