AdaptHealth Corp (AHCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 46 272 149 627 99 962 76 878
Inwestycje krótkoterminowe 52 136 37 440 33 441 12 678
Należności 359 146 359 896 171 065 78 619
Zapasy 127 754 123 095 58 783 13 239
Pozostałe aktywa obrotowe 52 136 37 440 33 441 12 678
Aktywa obrotowe razem 585 308 670 058 363 251 181 415
Inwestycje długotrminowe 4 634 280 4 580 430 1 450 220 364 707
Rzeczowe aktywa trwałe 487 079 398 577 110 468 63 559
Wartość firmy 3 545 300 3 512 570 998 810 266 791
Wartości niematerialne 162 773 202 231 116 061 0
Pozostałe aktywa trwałe 27 838 15 098 16 483 6 852
Aktywa razem 5 219 590 5 250 480 1 813 470 546 122

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 222 505 248 027 191 038 79 237
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 37 211 35 446 30 428 21 471
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 196 498 216 339 200 587 50 186
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 456 214 499 812 422 053 150 894
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 157 220 2 183 550 776 568 395 345
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 344 004 380 251 334 006 29 131
Udziały niekontrolujące 6 600 4 783 -74 044 -14 729
Zobowiązania razem 3 068 430 3 188 580 1 458 580 560 641
Akcje zwykłe 134 175 126 306 52 488 22 557
Zyski (straty) zatrzymane 26 295 -43 021 -199 196 -27 210
Akcje własne -13 992 0 0 0
Kapitał własny 2 151 160 2 061 910 354 889 -14 519
Pasywa razem 5 219 590 5 250 480 1 813 470 546 122