AGCO Corp. (AGCO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 889 600 897 000 427 100 125 200 285 500 186 400
Amortyzacja 269 600 281 800 272 000 272 000 289 900 279 800
Zmiana stanu należności 229 800 135 500 55 500 -79 800 -139 100 129 000
Zmiana stanu zapasów 596 000 619 300 -104 300 170 000 35 800 358 100
Zmiana stanu gotówki -99 600 -230 000 686 300 106 700 -41 600 -62 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 838 200 660 200 896 500 695 900 595 900 577 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -388 300 -269 800 -269 900 -273 400 -203 300 -203 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -496 800 -288 400 -241 700 -271 600 -205 500 -493 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -407 000 -539 500 22 700 -313 400 -413 300 -176 700