AGCO Corp. (AGCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 138 300 9 149 700 9 041 400 9 352 000 8 306 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 566 000 7 092 200 7 057 100 7 355 300 6 541 200
Zysk ze sprzedaży brutto 2 572 300 2 057 500 1 984 300 1 996 700 1 765 300
Koszty badań i rozwoju 405 800 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 088 200 1 001 500 1 040 300 1 069 400 970 700
Zysk operacyjny 1 016 700 639 400 533 700 501 000 414 500
Koszty odsetek netto 6 700 15 000 19 900 53 800 45 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 009 900 607 500 303 600 394 600 322 900
Podatek dochodowy 108 400 187 700 180 800 110 900 133 600
Udziały niekontrolujące 4 500 -7 300 -2 400 -1 800 2 900
Zysk (strata) netto 897 000 427 100 125 200 285 500 186 400