AGCO Corp. (AGCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 412 400 12 651 400 11 138 300 9 149 700 9 041 400 9 352 000 8 306 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 635 000 9 650 100 8 566 000 7 092 200 7 057 100 7 355 300 6 541 200
Zysk ze sprzedaży brutto 3 777 400 3 001 300 2 572 300 2 057 500 1 984 300 1 996 700 1 765 300
Koszty badań i rozwoju 548 800 444 200 405 800 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 454 500 1 186 200 1 088 200 1 001 500 1 040 300 1 069 400 970 700
Zysk operacyjny 1 716 400 1 307 500 1 016 700 639 400 533 700 501 000 414 500
Koszty odsetek netto 4 600 13 000 6 700 15 000 19 900 53 800 45 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 401 700 1 171 300 1 009 900 607 500 303 600 394 600 322 900
Podatek dochodowy 230 400 296 600 108 400 187 700 180 800 110 900 133 600
Udziały niekontrolujące -100 -14 900 4 500 -7 300 -2 400 -1 800 2 900
Zysk (strata) netto 1 171 400 889 600 897 000 427 100 125 200 285 500 186 400