AGCO Corp. (AGCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 889 100 1 119 100 432 800 326 100 367 700
Inwestycje krótkoterminowe 539 800 418 900 417 100 422 300 367 700
Należności 991 500 856 000 800 500 880 300 1 019 400
Zapasy 2 593 700 1 974 400 2 078 700 1 908 700 1 872 900
Pozostałe aktywa obrotowe 539 800 418 900 417 100 422 300 367 700
Aktywa obrotowe razem 5 014 100 4 368 400 3 729 100 3 537 400 3 627 700
Inwestycje długotrminowe 4 168 000 4 135 800 4 030 600 4 089 000 4 344 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 464 800 1 508 500 1 416 300 1 373 100 1 485 300
Wartość firmy 1 280 800 1 306 500 1 298 300 1 495 500 1 541 400
Wartości niematerialne 392 200 455 600 501 700 573 100 649 000
Pozostałe aktywa trwałe 293 300 179 800 153 000 142 400 147 100
Aktywa razem 9 182 100 8 504 200 7 759 700 7 626 400 7 971 700

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 078 300 855 100 914 800 865 900 917 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 92 900 359 700 153 400 184 200 95 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 283 400 2 148 000 1 816 300 1 716 600 1 637 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 454 600 3 362 800 2 884 500 2 766 700 2 650 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 411 200 1 256 700 1 191 800 1 275 300 1 618 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 640 100 628 400 520 800 474 600 477 200
Udziały niekontrolujące 27 900 38 000 53 200 60 600 65 700
Zobowiązania razem 5 766 200 5 524 200 4 905 900 4 693 500 4 942 100
Akcje zwykłe 75 200 75 000 76 200 78 800 79 500
Zyski (straty) zatrzymane 5 182 200 4 759 100 4 443 500 4 477 300 4 253 800
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 415 900 2 980 000 2 853 800 2 932 900 3 029 600
Pasywa razem 9 182 100 8 504 200 7 759 700 7 626 400 7 971 700