AGCO Corp. (AGCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 789 500 889 100 1 119 100 432 800 326 100 367 700
Inwestycje krótkoterminowe 538 800 539 800 418 900 417 100 422 300 367 700
Należności 1 221 300 991 500 856 000 800 500 880 300 1 019 400
Zapasy 3 189 700 2 593 700 1 974 400 2 078 700 1 908 700 1 872 900
Pozostałe aktywa obrotowe 538 800 539 800 418 900 417 100 422 300 367 700
Aktywa obrotowe razem 5 739 300 5 014 100 4 368 400 3 729 100 3 537 400 3 627 700
Inwestycje długotrminowe 4 364 400 4 168 000 4 135 800 4 030 600 4 089 000 4 344 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 591 200 1 464 800 1 508 500 1 416 300 1 373 100 1 485 300
Wartość firmy 1 310 800 1 280 800 1 306 500 1 298 300 1 495 500 1 541 400
Wartości niematerialne 364 400 392 200 455 600 501 700 573 100 649 000
Pozostałe aktywa trwałe 268 700 293 300 179 800 153 000 142 400 147 100
Aktywa razem 10 103 700 9 182 100 8 504 200 7 759 700 7 626 400 7 971 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 385 300 1 078 300 855 100 914 800 865 900 917 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 196 000 92 900 359 700 153 400 184 200 95 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 506 700 2 283 400 2 148 000 1 816 300 1 716 600 1 637 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 088 000 3 454 600 3 362 800 2 884 500 2 766 700 2 650 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 264 800 1 411 200 1 256 700 1 191 800 1 275 300 1 618 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 630 900 640 100 628 400 520 800 474 600 477 200
Udziały niekontrolujące 200 27 900 38 000 53 200 60 600 65 700
Zobowiązania razem 6 221 300 5 766 200 5 524 200 4 905 900 4 693 500 4 942 100
Akcje zwykłe 74 600 75 200 75 000 76 200 78 800 79 500
Zyski (straty) zatrzymane 5 654 600 5 182 200 4 759 100 4 443 500 4 477 300 4 253 800
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 882 400 3 415 900 2 980 000 2 853 800 2 932 900 3 029 600
Pasywa razem 10 103 700 9 182 100 8 504 200 7 759 700 7 626 400 7 971 700