Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 919 998 662 428 474 560 342 958 442 575 410 561
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 518 208 375 983 275 976 198 806 262 939 260 314
Zysk ze sprzedaży brutto 401 790 286 445 198 584 144 152 179 636 150 247
Koszty badań i rozwoju 78 356 65 431 61 833 53 931 51 876 43 071
Koszty ogólnego zarządu 111 073 93 689 78 710 66 016 67 801 59 334
Zysk operacyjny 212 361 127 325 58 041 24 205 59 959 47 842
Koszty odsetek netto 1 025 4 626 4 473 2 200 2 782 4 407
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 204 885 120 428 55 886 20 922 54 705 43 831
Podatek dochodowy 21 806 21 778 5 904 3 888 8 820 -83 128
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 183 079 98 650 49 982 17 034 45 885 126 959