Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 246 263 183 079 98 650 49 982 17 034 45 885 126 959
Amortyzacja 13 069 11 607 10 818 9 939 7 880 5 772 5 002
Zmiana stanu należności 48 191 65 363 17 545 3 112 5 026 3 425 24 729
Zmiana stanu zapasów 64 076 47 422 33 908 20 712 11 364 8 456 6 691
Zmiana stanu gotówki 73 982 137 243 91 444 63 598 -38 112 44 586 62 616
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 156 869 215 607 150 190 69 703 -13 594 46 965 56 284
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -20 656 -10 683 -8 718 -7 434 -11 969 -4 715 -7 285
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -100 858 -257 254 -8 718 -7 266 -11 969 -4 715 -7 285
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -68 268 -65 480 -52 453 2 387 13 408 1 186 15 070