Vista Outdoor Inc (VSTO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto -9 718 473 226 266 012 -155 079 -648 443 -60 232 -274 454
Amortyzacja 92 089 72 340 65 110 67 858 77 503 89 759 93 779
Zmiana stanu należności -60 960 60 888 18 302 -23 106 -80 893 -51 231 47 975
Zmiana stanu zapasów 66 921 188 472 123 211 -13 198 -37 787 -180 517 122 555
Zmiana stanu gotówki 63 624 -220 681 211 890 9 440 -935 -22 205 -106 617
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 486 185 318 311 345 374 76 745 97 475 252 355 154 688
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -38 810 -42 782 -30 166 -23 768 -42 242 -66 627 -90 665
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -789 669 -587 838 -102 018 -133 076 -112 718 -66 499 -548 679
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 367 208 48 967 -31 640 -200 058 -211 110 -208 550 287 929